OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI NOVO TECHNOLOGIES S.A. W DNIU 23 CZERWCA 2020 R.

Zarząd NOVO Technologies S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art.399§1 KSH oraz art.402§1 KSH zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (ZWZA) na dzień 23 czerwca 2020 r., na godz. 11:00, w siedzibie Spółki przy ul. Cybernetyki 7 B, Warszawa, z proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie obrad.  

2.Wybór Przewodniczącego ZWZA.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Przyjęcie porządku obrad.

5.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019.

6.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku/pokrycia strat za 2019 r.

7.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2019 r.

8.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.

9.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019 r.

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

11.Wolne głosy i wnioski.

12.Zamknięcie obrad ZWZA.

jest cos innego