OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI NOVO TECHNOLOGIES S.A. W DNIU 21 PAŹDZIERNIKA 2020 R.

Zarząd NOVO Technologies S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 399§1 KSH oraz art. 402§1 KSH zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) na dzień 21 października 2020 r., na godz. 11:00, w siedzibie Spółki przy ul. Cybernetyki 7 B, Warszawa, z proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Przyjęcie porządku obrad.

5.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu, który będzie prowadził rejestr akcjonariuszy Spółki.

jest cos innego