Kompleksowe oprogramowanie wspierające zarządzanie obiektami komercyjnymi

07.10.2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla postępowania na wyłonienie dostawcy usług IT, oferującego możliwość kozystania z aparatury naukowo badawczej (serwery)
Zamawiający NOVO Technologies S.A. jako organizator postępowania informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego związanego z zapytaniem ofertowym na wyłonienie dostawcy usług IT, oferującego możliwość korzystania z aparatury naukowo-badawczej (serwery), wybrano do realizacji ofertę złożoną przez Wykonawcę: INFRON Rafał Lemancewicz, ul. Perkunowska 5, 11-500 Giżycko.


UZASADNIENIE
Złożona przez Wykonawcę we właściwym terminie oferta spełniała warunki udziału w postępowaniu i nie podlegała wykluczeniu. Oferta złożona przez Wykonawcę była jedyną ofertą, jaka wpłynęła do Zamawiającego w odpowiedzi na postępowanie i jako jedyna spełniająca warunki udziału w postępowaniu, została wybrana, otrzymując 100 punktów.

W związku z powyższym Zamawiający udzieli zamówienia powyższemu Wykonawcy.

NOVO Technologies S.A.
ul. Cybernetyki 7B
02-677 Warszawa
0 801 044 006
(22) 266 03 90
www.novo-property.com
dok@novo-technologies.com