Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla postępowania na wyłonienie dostawcy usług IT

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla postępowania na wyłonienie dostawcy usług IT, oferującego możliwość korzystania z aparatury naukowo badawczej (serwery)
Zamawiający NOVO Technologies S.A. jako organizator postępowania informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego związanego z zapytaniem ofertowym na wyłonienie dostawcy usług IT, oferującego możliwość korzystania z aparatury naukowo-badawczej (serwery), wybrano do realizacji ofertę złożoną przez Wykonawcę: INFRON Rafał Lemancewicz, ul. Perkunowska 5, 11-500 Giżycko.

UZASADNIENIE
Złożona przez Wykonawcę we właściwym terminie oferta spełniała warunki udziału w postępowaniu i nie podlegała wykluczeniu. Oferta złożona przez Wykonawcę była jedyną ofertą, jaka wpłynęła do Zamawiającego w odpowiedzi na postępowanie i jako jedyna spełniająca warunki udziału w postępowaniu, została wybrana, otrzymując 100 punktów.

W związku z powyższym Zamawiający udzieli zamówienia powyższemu Wykonawcy.

jest aktualnosc