Otwarcie przetargu na wyłonienie dostawcy usług IT

NOVO Technologies S.A. ogłasza otwarcie przetargu na wyłonienie dostawcy usług IT, który zaoferuje możliwość korzystania z aparatury naukowo-badawczej (serwery).

Informacje o przetargu:
NOVO Technologies S.A. („Zamawiający”), w ramach projektu „Opracowanie przez NOVO Technologies S.A. unikalnych, autorskich funkcji opartych o inteligentne algorytmy optymalizujące dla własnych aplikacji biznesowych.”, ogłasza otwarcie przetargu na wyłonienie dostawcy usług IT, oferującego możliwość korzystania z aparatury naukowo-badawczej (serwery).
Termin składania ofert:
do dnia 31.03.2017
Nazwa zamawiającego:
NOVO Technologies S.A.
Miejsce i sposób składania ofert:
Oferty w formie odpowiedzi emailowej na niniejsze ogłoszenie należy przesyłać na adres: dok@novo-technologies.com
Osoba do kontaktu w sprawie przetargu:
Ewelina Szymoniak
Dane kontaktowe osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie przetargu:
tel. 669 001 541, email: ewelina.szymoniak@novo-technologies.com.
Kategoria ogłoszenia:
Usługi IT
Przedmiot zamówienia:
Przedmiot zamówienia stanowi świadczenie usługi w możliwości korzystania z aparatury naukowo-badawczej w postaci serwerów dostępnych w postaci chmury obliczeniowej, o następującej specyfikacji:
- Rdzenie procesorowe serwerów o częstotliwości taktowania min. 2,3GHz, > 50 wątki, > 50 rdzeni.
- Pamięć RAM przydział - do 50GB
- Serwery wirtualne - 1 sztuka
- Przestrzeń dyskowa przydział: do 1,0T
- Przestrzeń dyskowa na kopie zapasowe danych: do 1,0T
- Dedykowany dostęp online do Internetu
- Łącze główne z gwarantowaną przepustowością: min. 15Mb/s
- Parametry ochrony sieciowej: ochrona ddos w certyfikowanej serwerowni, certyfikowane routery np. Netasq, Stormshield lub podobne, wewnętrzna, zwalidowana polityka bezpieczeństwa
Dodatkowo, Zamawiający wymaga, aby wybrany dostawca usługi w okresie realizacji zamówienia spełniał warunki następujące:
- Zapewnienie dostępności aparatury naukowo-badawczej (serwery) na poziomie minimum 99,7 % w skali miesiąca
- Zapewnił dedykowaną obsługę administracyjną do spraw technicznych dostępną 24 godziny przez 7 dni w tygodniu
- Zapewnił możliwość płynnego skalowania mocy obliczeniowej
- Zapewnienie wykonywania kopii zapasowej danych automatycznie
- Zapewnienie fizycznej ochrony aparatury
- Udostępnienie panelu do zarządzania serwerami
- Zapewnienie komunikacji e-mail oraz telefonicznej.
Harmonogram realizacji zamówienia:
Zamówienie będzie realizowane w okresie od 1 kwietnia 2017 do dnia 30 września 2017 roku.
Potencjał techniczny:
Wybrany dostawca powinien dysponować wolnymi zasobami do realizacji zamówienia związanego z niniejszym przetargiem.
Dodatkowe warunki:
W postępowaniu przetargowym mogą brać udział wyłącznie Wykonawcy, którzy wykonają przedmiot zamówienia w zakresie i na warunkach opisanych w niniejszym zapytaniu, wyrażają wole zawarcia z Zamawiającym umowy oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu istnienia konfliktu interesów.
Warunki zmiany umowy:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w następującym zakresie: przedmiotu umowy, wynagrodzenia, terminu wykonania, obowiązków zamawiającego i wykonawcy, zakresu odpowiedzialności, a także nieistotnych zmian umowy, jeżeli taka potrzeba wynika ze strony Instytucji Finansującej lub Pośredniczącej a także Zamawiającego lub dostawcy usługi i zostanie wskazana w aneksie zmieniającym postanowienia umowy.
Kryteria oceny przyznanych ofert i opis sposobu przyznawania punktacji
Zamawiający dokona oceny złożonych ofert nie podlegających wykluczeniu, oraz przypisze odpowiednie wartości punktowe według niżej wymienionego kryterium oceny ofert i zasad przyznawania punktów:
- Kryterium finansowe (cena) – waga 40 punktów ze 100 ogółem (najniższa cena z otrzymanych ofert = 40 punktów)
- Kryterium merytoryczne (parametry techniczne aparatury wyższe niż minima wymagane w niniejszym ogłoszeniu = 20 punktów, obsługa 24/7 = 10 punktów, zapewnienie dostępności aparatury na poziomie 99,7% = 30 punktów ) – waga 60 punktów ze 100 ogółem
Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, to jest takiej, która otrzyma najwyższą wartość punktową.
Wykluczenia:
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, z wyjątkiem zamówień sektorowych, udzielane przez beneficjenta nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, wybrany dostawca usługi zobowiązany jest do podpisania zgodnie z prawdą odpowiedniego oświadczenia. Ponadto, wykluczeniu podlegają także potencjalni dostawcy usług, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, nie złożyli prawidłowo wypełnionej oferty, lub też złożyli ofertę po terminie. W celu potwierdzenia spełniania tego warunku potencjalny wykonawca powinien wypełnić oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w formie jak na końcu niniejszego ogłoszenia.
Dane zamawiającego (beneficjent):
NOVO Technologies S.A., ul. Cybernetyki 7B, 02-677 Warszawa, nr telefonu: 22 26 60 390, adres email: dok@novo-technologies.com, NIP: 521-349-34-08.
Informacja o wybranym wykonawcy:
Przetarg trwa.
Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena:
Przetarg trwa.
Treść oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu:
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU I BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
Z POWODU ISTNIENIA KONFLIKTU INTERESÓW
Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym przez NOVO Technologies S.A., oświadczam, że Wykonawca:
..........................................................................................................................................
(IMIĘ I NAZWISKO/PEŁNA NAZWA WYKONAWCY, NR NIP/KRS)
z siedzibą w/zamieszkały w*.............................................................................................................
(ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY)
..........................................................................................................................................
(NR TELEFONU, FAX, ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ)
-nie jest powiązany z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo poprzez wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego
stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
....................... ..............................
miejscowość i data czytelny podpis osoby upoważnionej

jest aktualnosc