OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI NOVO TECHNOLOGIES S.A. W DNIU 17 CZERWCA 2024 R.

Zarząd NOVO Technologies S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 399 § 1 KSH oraz art. 402 § 1 KSH zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (ZWZA) na dzień 17 czerwca 2024 r., na godz. 1000, w siedzibie Spółki przy ul. Wołoskiej 16 w Warszawie, z proponowanym porządkiem obrad:

więcej >

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI NOVO TECHNOLOGIES S.A. W DNIU 12 CZERWCA 2023 R.

Zarząd NOVO Technologies S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 399 § 1 KSH oraz art. 402 § 1 KSH zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (ZWZA) na dzień 12 czerwca 2023 r., na godz. 1000, w siedzibie Spółki przy ul. Wołoskiej 16 w Warszawie, z proponowanym porządkiem obrad:

więcej >

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI NOVO TECHNOLOGIES S.A. W DNIU 14 CZERWCA 2022 R.

Zarząd NOVO Technologies S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 399 § 1 KSH oraz art. 402 § 1 KSH zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (ZWZA) na dzień 14 czerwca 2022 r., na godz. 1000, w siedzibie Spółki przy ul. Wołoskiej 16 w Warszawie, z proponowanym porządkiem obrad:

więcej >

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI NOVO TECHNOLOGIES S.A. W DNIU 30 CZERWCA 2020 R.

Zarząd NOVO Technologies S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 399§1 KSH oraz art. 402§1 KSH zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (ZWZA) na dzień 30 czerwca 2021 r., na godz. 10:00, w siedzibie Spółki przy ul. Cybernetyki 7 B, Warszawa, z proponowanym porządkiem obrad:

więcej >

WEZWANIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI NOVO TECHNOLOGIES S.A. DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Spółki pod firmą NOVO TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Cybernetyki 7B, 02-677 Warszawa w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9.00 –16.00.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI NOVO TECHNOLOGIES S.A. W DNIU 21 PAŹDZIERNIKA 2020 R.

Zarząd NOVO Technologies S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 399§1 KSH oraz art. 402§1 KSH zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) na dzień 21 października 2020 r., na godz. 11:00, w siedzibie Spółki przy ul. Cybernetyki 7 B, Warszawa, z proponowanym porządkiem obrad:

więcej >