POIR 3.3.3
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – GO TO BRAND

NOVO Technologies S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost konkurencyjności NOVO Technologies S.A. poprzez rozwój eksportu własnego produktu – systemu NOVO Property Management”.

Celem projektu jest:

Celem realizacji projektu jest rozwój działalności eksportowej spółki poprzez rozpoczęcie sprzedaży systemu NOVO Property
Management na rynkach zagranicznych. W wyniku realizacji projektu planowane jest wejście na rynek Singapuru, Rosji,
Ukrainy i Chin, które zostały określone jako perspektywiczne w programie promocji branży IT/ICT.

Numer wniosku o dofinansowanie: POIR.03.03.03-14-0327/19

Wartość Projektu: 515 000,00 PLN

Wartość dofinansowania: 412 000,00 PLN